SPLESZ | SPLASH


Autonomiczny nieregularnik artystyczny, społeczny, polityczny


SPLESZ stanowi zbiór krytycznych wypowiedzi odnoszących się do świata w którym żyjemy. Pragniemy wolności w każdej przestrzeni życia. Dlaczego? Ponieważ ponad wszystko jest ona dla nas najważniejsza i najcenniejsza. Bez wolności niczego nie zrobimy, niczego nie osiągniemy. Bez niej staniemy się bezwolni, otumanieni, głupi i nieszczęśliwi.

Dzisiaj wydawać się to może naiwne –  cóż, wierzymy w taką naiwność. Ta peryferyjna postawa stanowi dla nas punkt wyjścia do bacznego filtrowania rzeczywistości – niezwykle dusznej i co raz bardziej niepokojącej. Nie akceptujemy konformizmu, który bardzo często wikła w trudne zależności. Chcemy mieć prawo do artykułowania swoich poglądów i swojej wrażliwości.

SPLESZ ma uderzać intensywnie, szybko, z głośnym plaśnięciem.

SPLESZ ma być mądrą i potrzebną wykładnią, obnażającą bezlitośnie falliczną władzę.

 


Autonomous irregular arts, social and political magazine

 


SPLASH provides collection of critique articles referring to the world we live in. We want freedom in every area of life. Why? Because freedom is imporant and precious above anything else. Without freedom we can do nothing, achieve nothing. Without it we become powerless, passive, dopey, and unhappy.

Today it may seem naive – but we believe in naivete. Such a peripheral statement makes our standing point to screening of current reality – more and more stifling and frowsy, and more and more unsettling. We do not accept conformity that involves us in difficult reliance. We want the right to express our opinions, thoughts and sensitivity.

SPLASH is to hit with intensity, swiftness, and with… a splash.

SPLASH magazine is to be smart and necessary interpretation, to denude severely phallic governing power.