Mówimy NIE

List Poparcia

My, niżej podpisane/i, solidaryzujemy się z protestem społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego „Wolne Dni Akademii”.
Zaproponowane zmiany ustawy 2.0 są bezsprzecznym zagrożeniem dla autonomii polskich uczelni. Wprowadzenie rad nadzorczych doprowadzi do ich upartyjnienia, co jest sprzeczne z założeniami szkół wyższych. Obniży to też jakość dydaktyczną i poziom prac badawczych. Niepokój wzbudza również zwiększenie władzy rektora, która może uzależnić funkcjonowanie uniwersytetów i akademii od decyzji jednej osoby. Uważamy za chybiony zapis o degradacji mniejszych uczelni, spotęguje to bezrobocie wśród młodych ludzi, którym odebrano wybór i szansę lepszego życia. Ta ustawa to złamanie wolnego ducha uczelni. Dlatego przychylamy się do działań protestacyjnych i postulatów studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Prosimy wszystkich, którzy chcą się pod nim podpisać, o wysłanie wiadomości mailowej na adres: katarzyna.lewandowska@asp.gda.pl Na maile czekamy do jutra (11 czerwca).
Koleżanki i Koledzy

W całej Polsce trwają protesty środowisk akademickich: Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Szczecin, Rzeszów, Toruń… Studentki/ci, doktorantki/ci i pracownice/y naukowi sprzeciwiają się reformie nauki i szkolnictwa wyższego, zwanej „ustawą 2.0” bądź „konstytucją dla nauki”.

DLACZEGO?
Popieramy protesty środowisk akademickich w ramach #naukaNiepodległa i solidaryzujemy się z ich postulatami:

 1. Demokratyzacji uczelni. Gwarantowanych w ustawie wyborów przedstawicieli społeczności akademickiej do wszystkich organów decyzyjnych i kierowniczych oraz zwiększenia standardów demokratycznych przy wyborach rektorskich,
  2. Autonomii uczelni. Pozbawienia rady uczelni prawa do przedstawiania kandydatów na rektora i ustalania strategii uczelni,
  3. Utrzymania struktury wydziałowej. Utrzymania istnienia struktury wydziałowej na poziomie ustawy,
  4. Uczelni bez polityków. Zaprzestania ataków na niezależność nauki i zabezpieczenia wolności badań przed stronniczą konstrukcją programów grantowych oraz ingerencjami politycznymi,
  5. Gwarancji transparentności. Zagwarantowania szerokiego dostępu do informacji publicznej oraz transparentności decyzji finansowych i administracyjnych w obrębie uniwersytetu,
  6. Zwiększenia finansowania. Zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego (w sumie min. do 2% PKB z budżetu państwa) w ciągu najbliższych lat,
  7. Zapewnienia godnych warunków socjalnych. Upowszechnienia i waloryzacji stypendiów socjalnych i naukowych na wszystkich szczeblach kształcenia oraz ulepszenia infrastruktury: akademików i Domów Pracownika Naukowego, tak by zniwelować socjalne bariery w dostępie do kształcenia i kariery akademickiej,
  8. Wzmocnienia praw pracowniczych. Zapewnienia godnych warunków pracy przez wprowadzenie zbiorowego układu pracy z możliwością podjęcia strajku całej branży względem postanowień ministerstwa oraz związków rektorów,
  9. Gwarancji publikowania w języku polskim. Twardych gwarancji dla możliwości prowadzenia i publikowania badań w języku polskim w humanistyce i naukach społecznych,
  10. Sprzeciwu wobec centralizacji. Zaprzestania uderzania w interesy regionów oraz wycofania się z przepisów ustawy umożliwiających degradację naukową i finansową uczelni regionalnych, a także otwarcia ścieżek kariery naukowej – tak, aby awans był dostępny nie tylko dla wielkomiejskich elit, ale dla wszystkich zdolnych badaczy i badaczek,
  11. Zmiany art. 124 p. 5. Żądamy, by wygaśnięcie umowy o pracę z pracownikiem akademickim następowało w przypadku prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne.

Zdjęcie użytkownika Katarzyna Lewandowska.

Zdjęcie użytkownika Katarzyna Lewandowska.

Zdjęcie użytkownika Katarzyna Lewandowska.

Zdjęcie użytkownika Katarzyna Lewandowska.

Zdjęcie użytkownika Katarzyna Lewandowska.

 

Balkon Wsparcia Jacx Badder Staniszewski

Plakat Jacx Badder Staniszewski

Dodaj komentarz