KONFERENCJA NAUKOWA | Stulecie Rewolucji. Tradycja awangardy i perspektywy nowoczesności | PROGRAM

The Centennial of Revolution. The Avant-garde tradition and perspectives of modernity

 


REVOLUTION NOW

Stulecie Rewolucji. Tradycja awangardy i perspektywy nowoczesności

 9-10 listopada 2017

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

 DZIEŃ 1 9.11.2017 (CZWARTEK )

 

9:30  Powitanie gości

Rektor dr hab. Krzysztof Polkowski

Prorektor dr hab. Adam Kamiński

 

Roman Nieczyporowski / ASP w Gdańsku,

Magdalena Maciudzińska-Kamczycka / UMK w Toruniu)

Artur Kamczycki / UAM w Poznaniu

10:00 Andrzej Turowski,

Rewolucja, Rewolucja, Rewolucja

Dyskusja i przerwa kawowa

HISTORIA

10:50 Katarzyna Sareło (UAM w Poznaniu),

„Świat-który-ma-nadejść”. Kilka uwag na temat żydowskiego mesjanizmu w ujęciu Karola Marksa.

11:10 Artur Kamczycki (UAM w Poznaniu),

Rewolucja i mesjanizm. Żydowskim tropem dzieł El Lissitzky’ego.

11:30 Eleonora Jedlińska (UŁ w Łódzi),

Awangarda w kręgu Jacquesa Maritaina.

11:50 Roman Nieczyporowski (ASP w Gdańsku),

Rewolucja myśli.

12:10 dyskusja

12:30 przerwa kawowa

KOBIETY-REWOLUCJONISTKI

12:50 Iwona Demko (ASP w Krakowie),

Zofia Baltarowicz-Dzielińska – pierwsza studentka na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

13:10 Anka Leśniak (ASP w Gdańsku),

Rewolucjonistka w Gdańsku. Potencjał radykalnej postawy Stanisławy Przybyszewskiej dla współczesnych działań artystycznych w kontekstach polityczno-społecznych.

13:30 Izabela Kiełek, (WSP UMK w Toruniu)

Katarzyna Kobro. Subiektywizm biograficzny a pamięć o artyście.

13:50 dyskusja

14:00 przerwa obiadowa

FEMINISTKI-REWOLUCJONISTKI

14:50 Katarzyna Lewandowska (ASP w Gdańsku),

Cielesne strategie walki. Wojenny taniec Reginy Galindo i Anny Kalwajtys.

15:10 Alicja Kujawska,

Frakcja – kobiety z miasta rewolucji.

15:30 Małgosia Baka (WSP UMK w Toruniu),

Znienawidzone ciała. Twórczość południowoafrykańskich artystek-feministek Zenele Muholi i Tracey Rose.

15:50 Mariola Balińska (MNG w Gdańsku),

Fotografia jako narzędzie socjopolitycznej walki (na przykładzie Jacquine Livigston)

16:10 dyskusja

16:20 przerwa kawowa

INNY-NIE/LUDZKI

16:40 Małgorzata Jankowska (WSP UMK w Toruniu),

Algorytmiczna rewolucja. Sztuka, płeć i technologia.

17:00 Magdalena Maciudzińska-Kamczycka (UMK w Toruniu),

Golem/Golema – podmiotowość posthumanistyczna.

17:20 Ewa Sobczyk (UMK w Toruniu),

Zwierzęta jako ofiary okrucieństwa, wojen i rewolucji.

17:40 Xavier Bayle,

Rozważania na temat etycznego imbecyla.

18:00 dyskusja

18:10 przerwa kawowa

18:10 Alicja Jelińska (ASP w Gdańsku),

Rewolucja zaczyna się w piwnicy – historia Clubu 57 w Nowym Jorku.

20:00   Wieczór filmowywprowadzenie Magdalena Maciudzińska-Kamczycka

 

DZIEŃ 2 – 10.11.2017 (PIĄTEK)

 

9:00  Zbiórka przed ASP i wyjście do STOCZNI

Działanie Grzegorza Klamana

 

REWOLUCJA WCZORAJ I DZISIAJ

10:20 Andrzej Turowski,

„Ta rewolucja była moją”. Awangarda i walka o władzę w rewolucyjnej Rosji.

10:40 Grzegorz Klaman (ASP, Gdańsk / IS Wyspa, Gdańsk),

Utracone obrazy. Rewolucja Solidarności w wybranych pracach Grzegorza Klamana.

11:00 dyskusja

11:20 przerwa kawowa

 

REWOLUCJA WCZORAJ I DZISIAJ

11:40 Anna Dzierżyc-Horniak,

„Time for Revolution / Revollusion”. Awangarda między przeszłością a teraźniejszością w praktykach współczesnych artystów.

12.00 Małgorzata Graś-Godzwon,

Witkacy heretyk – destrukcja w czasach konstruktywizmu.

12:20 Magdalena Radomska (UAM w Poznaniu),

Powstanie jako sztuka – Rewolucja Październikowa w pracach współczesnych artystów.

12:40 Anna Włodarska / Wojciech Zamiara, działanie performatywne (ASP w Gdańsku), Przed wybuchem. Rewolucja estetyczna, generacyjna, narracji. Teatr końca XX i początku XXI wieku – wybrane przykłady.

13:00 dyskusja

13:20 przerwa obiadowa

 

REWOLUCJA NA WSCHODZIE

14:20 Svitlana Linda (Lviv Polytechnic National University),

For an imaginary man: Socialist utopia realizations

14:40 Olga Mykhaylyshyn, (NUGWiZZN, Równe),

Architektura awangardy na Wołyniu w latach 1920-30ch: zjawisko społeczne i kulturowe  czy  formalizacja idei?

15:00 Tetiana Kazantseva, Sergii Lieonov (Lviv Polytechnic National University), Polychromy in Lviv architecture during the interwar period – avant-garde or tradition?

15:20 Denys Kutsenko (AH, Pułtusk),

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka a współczesna Ukraina – niektóre aspekty współistnienia.

15:40 dyskusja

15:50 przerwa kawowa

 

REWOLUCJA POWOJENNA

16:00 Łukasz Guzek (ASP w Gdańsku),

Impuls rewolucyjny. Wpływy Akcjonistów Wiedeńskich w sztuce polskiej.

16:20 Marta Kołacz (ASP w Gdańsku),

„Chcemy być nowocześni” – modernizacyjne aspiracje w polskim wzornictwie 1956-1960.

16:40 Irina Gavrash (UG w Gdańsku),

  1. rocznica Rewolucji Październikowej w PRL i wystawy sztuki radzieckiej.

17:00 Dorota Grubba-Thiede (ASP w Gdańsku),

„![AN]REVOLUTIONS” – wybrane działania artystów na rzecz pokojowego rozpraszania wojen, diagnozowania źródeł eskalacji przemocy i wskazywania osobistych dróg reparacji.

17:20 dyskusja

17:30  zamknięcie konferencji

 

ulotka_net

Celem konferencji jest próba wyłowienia i nakreślenia obrazu współczesnej kultury i sztuki w ramach – odziedziczonego po Rewolucji Październikowej – postulatu aktywizmu społecznego i tradycji kontestacji. Nasze usytuowanie po stu latach, niczym w „nowym punkcie 0”, daje nam możliwość nie tylko spojrzenia wstecz, oceniając całą dotychczasową tradycję artystyczną, ale także stymuluje do krytycznej weryfikacji nowoczesności. Zdaniem Andrzeja Turowskiego „Każda awangarda artystyczna postulująca radykalne zmiany w obszarze sztuki, zaprzeczająca
ustalonym konwencjom i poszukująca nowego języka, nowych sposobów wypowiedzi – siłą rzeczy czuje się związana z rewolucyjnymi przeobrażeniami społecznymi”. Awangarda dziś jawi się jako pewien permanentnie aktywny stan umysłu, a spuścizna rewolucyjna to nieustanne pobudzanie i kształtowanie świadomości poprzez twórczą postawę.

Spektrum problemowo-tematyczne, które pragniemy zaproponować, obejmuje zarówno bazę teoretyczną kultury rewolucyjnej, jak i szeroki kontekst badań nad sztuką (zwłaszcza sztuką krytyczną i zaangażowaną), historią sztuki, krytyką artystyczną etc. Płaszczyzny badawcze proponowanego tematu obejmują interdyscyplinarny
zakres nauk historycznych, literaturoznawczych, filozoficznych, teorii sztuki i architektury, muzyki, filmu i teatru,
studiów feministycznych i genderowych, psychologię, nauki społeczne, nauki o mediach i inne.

Konferencję otworzy:
profesor Andrzej Turowski (Université de Bourgogne)

Organizatorzy:
prof. Grzegorz Klaman (ASP Gdańsk)
dr hab. Artur Kamczycki (UAM Poznań)
dr Małgorzata Jankowska (UMK Toruń)
dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka (UMK Toruń)
dr Łukasz Guzek (ASP Gdańsk)
dr Katarzyna Lewandowska (ASP Gdańsk)
dr Roman Nieczyporowski (ASP Gdańsk)

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji uprzejmie prosimy o nadesłanie zgłoszeń z tytułem referatu
i streszczeniem (maks. 300 słów) do 1 września 2017 roku na adres: stulecierewolucji@gmail.com
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do 15 września 2017 roku.
Czas wystąpień: do 20 min.
Teksty, zredagowane zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi i nieprzekraczające objętości 30.000 znaków (ze spacjami), zostaną opublikowane po pozytywnej opinii redaktorek/ów i recenzentek/ów.
Przewidujemy dla prelegentek/ów opłatę wpisową w wysokości 150 zł, która obejmuje koszty materiałów konferencyjnych oraz dofinansowania publikacji pokonferencyjnej.
Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące. Oferujemy pomoc w znalezieniu dogodnego miejsca noclegu.

The aim of the conference is an attempt to develop and outline the image of contemporary art and culture within the postulate of social activism – inherited from the October Revolution – as well as the tradition of contestation. Our coordinates after these hundred years, as if at “the new point zero”, not only provide us with an opportunity to look back in assessment of the accumulated artistic tradition, but also stimulate us to critically verify modernity. According to Andrzej Turowski, “each artistic Avant-garde proposing radical changes within the realm of art, negating the established conventions and seeking new language, new means of expression – by default feels connected to the revolutionary social transformations”. Today, the Avante-garde appears to be a kind of a permanently active state of mind, while the revolutionary legacy constitutes a continuous stimulation and modulation of consciousness via the creative attitude.

The thematic spectrum proposed ranges from the theoretical base of revolutionary culture to a broad context of artistic research (especially critical and engaged art), art history, art criticism, etc. The academic dimensions of the proposed theme embrace an interdisciplinary set: history, literary studies, philosophy, theory of art and architecture, music, cinema and theatre studies, feminism and gender studies, psychology, social sciences, media studies and other.

The conference shall be inaugurated by:
professor Andrzej Turowski (Université de Bourgogne)

Organizers:
prof. Grzegorz Klaman (AFA Gdansk)
dr hab. Artur Kamczycki (AMU Poznan)
dr Małgorzata Jankowska (NCU Torun)
dr Magdalena Maciudzinska-Kamczycka (NCU Torun)
dr Łukasz Guzek (AFA Gdansk)
dr Katarzyna Lewandowska (AFA Gdansk)
dr Roman Nieczyporowski (AFA Gdansk)

Registration:
We invite you to submit abstracts (max 300 words) before September 1st, 2017 via stulecierewolucji@gmail.com
Confirmation of acceptance and further information shall be provided before September 15th, 2017.
Talk duration: up to 20 minutes
Papers, edited in accordance with the manual and not exceeding 30.000 characters (including spaces), shall be published after obtaining positive reviews of the editing committee.
A registration fee of 150 PLN covers the conference materials and the publication of the post-conference volume. Costs of travel and accommodation are covered by the participants or their home institutions. We offer help in finding conveniently located accommodation.

 

http://www.asp.gda.pl/#gallery-id=275&image=13

Zdjęcia własność ASP w Gdańsku 

Dodaj komentarz